Generalforsamling 2014


Referat af ekstraordinær generalforsamling 22. april 2014.

 

 

 

Tirsdag den 22. april 2014 kl. 19.00.

 

 

 

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i BORGERNES HUS på Apperupvej 22, 3140 Ålsgårde.

 

Efter at formanden havde budt velkommen til de til- og fremmødte 17 beboere repræsenterende 17 grundejere inkl.fuldmagter, gik generalforsamlingen over til behandlingen af:

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent: Peter Gottschalck, Gangspillet 8 blev valgt.

 

  1. Valg af referent: Kristian Rosendahl Gangspillet 12 blev valgt.

 

  1. Valg af stemmetællere: Peter Gottschalck Gangspillet 8 blev valgt.

 

Før behandlingen af punktet på dagsordenen, oplæste formanden en erklæring, hvori han undskyldte og beklagede den procedurefejl, der var begået og påtalt af bestyrelsesmedlem Finn Roth. Formanden anmodede herefter om dirigentens accept af indkaldelsens gyldighed og modtog både dirigentens og generalfor-samlingens godkendelse og accept af, at indkaldelsen kunne accepteres som lovlig.

 

  1. Formanden fremlagde og gennemgik herefter det fremsendte budget for 2014.

Indholdet af enkelte af posterne blev gennemgået og forklaret.

Budgettet er baseret på uændret kontingent for 2014 på kr. 3.900.

 

Udenfor dagsorden blev legepladsens lovlighed og tidspunkt for renoveringen drøftet.

 

Med hensyn til lovlighed forklarede formanden, at bestyrelsesmedlem Torben Justesen havde gennemgået legepladsen i forhold til gældende regler og erklæret den lovlig.

 

Formanden oplyse sluttelig, at renoveringen i øvrigt ville blive behandlet son vedtaget på årets ordinære generalforsamling og med hjælp fra professionelle kræfter.

 

Budget og kontingent blev efterfølgende godkendt af forsamlingen med stemmerne 32 for og 2 imod.

 

Mødet var herefter afsluttet og formanden takkede for en rigtigt fredeligt og god generalforsamling afholdt i en fordragelig tone.

 

Tak til alle deltagere!

 

 

 

Ålsgårde den 22. april 2014

 

 

 

Peter Gottschalck                                                                                  Kristian Rosendahl

Dirigent                                                                                                 Referent

 

 

 

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken.

GRUNDEJERFORENINGEN ROMERPARKEN

MØLLEHATTEN, VINDROSEN OG GANGSPILLET, 3140 ÅLSGÅRDE.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 afholdt den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Borgernes hus, Apperupvej 22, 3140 Ålsgårde.

 

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte 24 beboere repræsenterende 18 ejendomme, og gik herefter over til valg af dirigent.

§ 1. Valg af dirigent: Finn Roth M 9 blev valgt og konstaterede generalforsamlingen lovligt indk.

§ 2. Valg af referent: Mette Vennegaard G16 blev valgt.

§ 3Valg af stemmetællere: Her blev Peter Gottschalck Gangspillet 8 og Erling Bergman M 12 foreslået og begge valgt.

§ 4. Bestyrelsens beretning for året 2013/14:

Grundejerforeningens, og dermed bestyrelsens helt store opgave i det forløbne år var renoveringen af grundejerforeningens veje og parkeringspladser.

Entreprenøren leverede den lovede finansiering for de medlemmer der valgte dette. 35 medlemmer betalte kontant og de resterende 15 medlemmer valgte at tage imod det tilbudte lån. Detaljer om lånet, dettes forrentning og tilbagebetaling er allerede kommunikeret til medlemmerne via de udsendte nyhedsbrev.

Efter generalforsamlingens vedtagelse af renoveringen, lykkedes det bestyrelsens arbejdsgruppe at forhandle den endelige pris for renoveringen ned i forhold til den på generalforsamlingen vedtagne entreprisesum på dkk. 480.000 inkl. moms. Den opnåede besparelse gav plads til at tilbagebetale et mindre beløb til de forudbetalende medlemmer og en lidt billigere ydelse for låntagerne.

Den årlige sommerfest, der var godt fremmøde og god stemning. Og medens den medbragte mad blev tilberedt på de medbragte grills, gik snakken livligt mellem de fremmødte medlemmer på legepladsen. Efter maden underholdt beboere med harmonikamusik medens kaffen og de mange medbragte og velsmagende hjemmebagte kager blev nydt. Det var lidt som om kagebagerne deltog i en udsendele af den store bagedyst, det medbragte bagværk var virkelig velbagt og velsmagende.

På de grønne arealer Fortsatte den oprydning i sideskud og selvsåede planter, buske og træer, som foreningen påbegyndte i 2012 og disse arbejder betragtes nu som afsluttede med enkelt afrundinger stadig ventende på udførelse. Her kan nævnes et enkelt træ og lidt stubfræsning.1

Også på de grønne arealer, er der i 2013 nyplantet en del parcelhække, så status er, at halvdelen af hækkene på Møllehatten er udskiftet medens det kun drejer sig om en enkelt, foreningens korteste på Vindrosen 11. På Gangspillet er 2 hække indtil videre udskiftet. Det påregnes, at det igen i 2014 vil der blive nyplantet en del hække inden kampagnen vedrørende udskiftning af dårlige hække til rabatpris kan erklæres for afsluttet i denne omgang.

Til erstatning for de mange fællede træer, er der i efteråret plantet 12 stk. Thuja af typen Smaragd. Disse er plantet i 3 klynger der er placerede ved vestgavlen af Møllehatten 2, ved østgavlen af Møllehatten 16 og ved sydgavlen af Gangspillet 8. Ved sydgavlen af Gangspillet 1, 2 stk. og endelig ved sydgavl af Gangspillet 16 1 stk.

Registreringen af aktiviteterne på de grønne arealer såvel som renoveringen af vejene, er omhyg-geligt redegjort for på grundejerforeningens hjemmeside www.romerparken3140.dk. Her kan du se de udlagte fotos fra aktiviteterne, her er der dokumentation for såvel den fjernede beplantning som nyplantningen.

På generalforsamling 2013 blev der stillet 4 forslag, disses gennemførelse er følgende:             

Forslag 1: Vedtægtsændringer blev vedtaget, desværre gik der kuk i den besluttede udsendelse af vedtægterne til medlemmerne, en ny udsendelse er forhåbentlig fremsendt, når du læser dette.

Forslag 2: Renovering af veje og p-pladser. Er gennemført, byggeregnskab, finansiering, afregning og sagen afsluttet. Vedrørende detaljer henvises til de fremsendte nyhedsbreve og hjemmesiden www.romerparken3140.dk.

Forslag 3: Her har webmaster Jan Brandrup lagt et forslag til sikring, dette registrerer og fotogra-ferer også tyven, desværre er dette forslag kun egnet til grundejere med smartphone og computer. For grundejere der ikke råder over disse elektroniske hjælpemidler, er anbefalingen at de hyrer et vagtselskab. Områdeovervågning blev drøftet, men forkastet af bestyrelsen.

Forslag 4: Snerydning og saltning. Her har bestyrelsen ikke leveret. Dog er aftalen med gartneren prismæssigt den samme som sidste år. Desværre er den manglende revision af instruksen til gartneren ikke på plads, dette bevirkede, at der i skrivende stund (Tirsdag den 28. februar) ikke var saltet fra morgenstunden.

Med satsning på, at grundejerforeningen kan fastholde sit slogan fra sidste år:

ROMERPARKEN, EN VELHOLDT BEBYGGELSE I EN VELHOLDT PARK”

ser bestyrelsen frem til at grundejerforeningens medlemmer godkender bestyrelsens budget og planer for de fælles arealer, medens de enkelte medlemmer bidrager med vedligeholdelsen af deres ejendomme.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til den aflagte beretning.

Generalforsamlingen godkendte herefter den aflagte beretning.

2

§ 5. Aflæggelse af regnskab: Kasserer Carl-Erik Larsen var syg. Formanden trådte til og gennem-gik regnskabet og svarede på spørgsmål. Spørgsmålene gik hovedsageligt på den afsluttede vej-renovering og specielt på afregningen af renter. Formanden forsikrede mødedeltagerne om, at de der havde betalt forud ikke havde deltaget i nogen form for rentebetaling og ikke ville fremover. Renteudgifter afholdes 100 % af de grundejere, der har valgt lånefinancieringen af vejrenoveringen. Regnskabet blev herefter godkendt.

§ 6. Rettidigt indkomne forslag:

Forslag 1 vedrørende bedre belysning i Romerparken. Spørgsmålet blev henvist til behandling og besvarelse i bestyrelsen.

Forslag 2 vedrørende afspærring på fællesområdet i Romerparken. Spørgsmålet henvistes til behandling på møde mellem parterne og bestyrelsen.

Forslag 3 vedrørende bedre oprydning under hæk mm. Gartneren skal anmodes om omhyggeligt at fjerne afklip fra hækklipninger, der blev specielt gjort opmærksom på afklip af tjørnehække, da der var eksempler på punkterede cykeldæk. Formanden indskærper gartneren bedre omhu.

Godkendelse af fremsendt ”Udkast til forretningsorden for bestyrelsen i grundejerforeningen, Romerparken, 3140 Ålsgårde” Formanden gennemgik forretningsordenen der herefter blev godkendt med stort flertal.

§ 7. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2014. Det fremlagte budget blev gennemgået og forkastet. Afsætningsbeløbene til renovering af legepladsen kunne ikke accepteres. Der skal således afholdes ekstraordinær generalforsamling med kun et punkt på dagsordenen: Godkendelse af budget og kontingent for 2014. Formanden indkalder hertil i overensstemmelse med grundejerforeningens vedtægter.

Renovering af legeplads: Det blev pålagt bestyrelsen at udarbejde beslutningsforslag til godkendelse på generalforsamling 2015.

§ 8 Valg til bestyrelse og valg af kasserer:

På valg er bestyrelsesmedlem Charlotte Fosvald Møllehatten 14. Charlotte modtager ikke genvalg. Generalforsamlingen valgte herefter Kristian Rosendahl Gangspillet 12.

På valg er også Web master Jan Brandrup Møllehatten 17. Jan blev genvalgt.

På valg er bestyrelsesmedlem Carl-Erik Larsen Gangspillet 10. Carl-Erik trak sig og i stedet valgtes Peter Gottschalck Gangspillet 8.

§ 8.2 Valg af kasserer: På valg er kasserer Carl-Erik Larsen Gangspillet 10. Da Carl-Erik også trak sig som kasserer valgtes også her Peter Gottschalck, Gangspillet 8.

§ 8.3 Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. Her valgtes i stedet for Kristian Rosendahl valgtes Tommy Christiansen Møllehatten 4.

3

   Finn Roth  Ingeniør  Møllehatten 9 Ellekilde  3140 Ålsgårde  Telefon 4976 3602  <fi.roth@mail.tele.dk>

________________________________________________________________________________________________

 

 

G/F ROMERPARKEN                                                                           Deres ref       2443 8178

v/Anders Sørensen, Formand                                                           Min ref          FR/fr

Gangspillet 14, Ellekilde                                                                     Dato              2014.04.06

3140  Ålsgårde                                                                                    Side               01/01

fisherman@stofanet.dk

 

Vedr.:            Bemærkninger til referatet fra ROMERPARKEN’s ordinære general-

forsamling, afholdt Tirsdag.25.Marts.2014, 19:00.21:15 i Apperup.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kære Anders:

 

Hermed mine bemærkninger til det fremsendte referat fra foreningens ordinære generalforsam-ling, Tir.25.Mar.14:

 

Under § 6, indkomne forslag:

   Dirigenten gjorde formanden opmærksom på, at det ikke er meningen, af formanden skal rette 

   i de indkomne forslag fra medlemmerne, men fremsende dem til medlemmerne i sit fulde, origi-

   nale Indhold og drøfte disse under dette pkt på dagsordenen under generalforsamlingen.

 

Under §7, fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2014:

   Efter dirigenten havde givet formanden ordet, pga kasserer Carl-Erik Larsen var syg, oplyste for-

   manden, at han ikke kunne stemme for det fremsendte budget for 2014, men at han havde sit

   eget forslag, som han begyndte at dele ud til de fremmødte. Dirigenten gjorde formanden op-

   mærksom på, at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage

   før generalforsamlingen, hvilket står i vedtægterne, bl a fordi alle medlemmer, og ikke kun de

   fremmødte, hermed har mulighed for at se og kommentere disse inden. Desuagtet fortsatte

   formanden med at dele sit modforslag ud til et andet budget 2014, under dirigentens protest.

    

 

Når disse to punkter er blevet indført i referatet, kan jeg underskrive samme.

  

 

Med venlig hilsen                                    

sign                                                                

Finn Roth, Ingeniør                                                

Rådgiver & Skribent

Bestyrelsesmedlem i                                                                                              

G/F ROMERPARKEN          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          FR-privat DK-ROMER, Åls.2014 Referat 140406

________________________________________________________________________________________________

Finn Roth  Ingeniør  Rådgiver & Skribent                                                                            Bestyrelsesmedlem i G/F ROMERPARKEN

Til Grundejerforeningen Romerparkens medlemmer!

Jeg skal hermed svare på svare på de af dirigent og bestyrelsesmedlem Finn Roth fremførte forbe-hold mod at underskrive referatet af ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Forbeholdene fremgår af omstående brev dateret 20140406 fra Finn Roth med følgende overskrift:

Bemærkninger til referatet fra ROMERPARKEN´s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag 25. marts 2014, 19.00 i Apperup.

Under § 6, Indkomne forslag: Formanden kan blankt afvise, at der er rettet i de fremsendte forslag. Alle 3 forslag er i deres fulde ordlyd rettidigt fremsendt med mail eller leveret håndbåret og i tilgift lagt ud på grundejerforeningens hjemmeside.

Under § 7, fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2014: Da punktet om behandling af det rettidigt fremsendte budget var præsenteret og gennemgået, meddelte formanden, at han ikke kunne stemme for det fremsendte budget for 2014.

Budgettet blev efterfølgende gennemgået og forkastet af generalforsamlingens deltagere.

Jeg har rettidigt udleveret alt materiale i forbindelse med den ordinære generalforsamling 2014, jeg er således udmærket klar over de vedtægtsbestemte regler om rettidig fremsendelse af bilag, regler der er at overholde for såvel medlemmer som bestyrelse.

Det budget som Finn Roth refererer til var ganske rigtigt mit udkast til et nyt budget, ikke som et forslag til afstemning, men som orientering. Jeg kan da ikke som formand forkaste et forslag, uden at jeg har gjort mig tanker om, hvad der skulle sættes i stedet, det var disse tanker, jeg fremlagde og som resulterede i, at generalforsamlingen besluttede, at der skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med kun et punkt på dagsordenen: Godkendelse af budget og kontingent for 2014. Jeg kan som følge af denne redegørelse ikke imødekomme Finn Roths ønsker om at ændre i det af referent og formand underskrevne referat.


Ålsgårde den 10. april 2014


Med venlig hilsen
 

Anders Sørensen
Formand G/F Romerparken

Generalforsamling 2013


Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011