NYHEDSBREV ROMERPARKEN NR. 4-2014/15.

 


Kære grundejer!
Bestyrelsens møde nr. 3-2014/15 blev afholdt onsdag den 4. marts 2015 med dagsorden ifølge
bestyrelsens forretningsorden og i øvrigt med den kommende generalforsamling i centrum.
På mødet godkendtes formandens udkast til bestyrelsens beretning for 2014/15. Den godkendte beretning er vedlagt dette nyhedsbrev i overensstemmelse med vedtægternes § 7 stk. 5.
Efterfølgende blev rettidigt indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 7 stk. 4 gennemgået af bestyrelsen.

Der var 6 rettidigt stillede forslag. Forslagene fremgår af vedlagte udskrift af bestyrelsesmødets referat § 6.3. Forslagene 1-3 er alle vedlagt i deres fulde ordlyd som kopier af de modtagne forslag.
 

Forslag 4 vedrørende oprydning på de grønne arealer fremgår i sit fulde omfang af referatet fra bestyrelsesmødet og er derud over vedlagt det i forslaget refererede tilbud fra gartneren dateret 24. marts 2015.
 

Forslag 5 er også medtaget i sit fulde omfang.
 

Forslag 6 Legeplads: Vedlagt er gartnerens tilbud nr. 76-29.9.2014 vedrørende legeredskaber. Det kan yderligere tilføjes, at de tilbudte legeredskaber er af fabrikeret af finske UNO og er at betegne som kvalitetsudstyr. Udstyret kan i øvrigt ses på hjemmesiden www.uno.dk, det er desværre for omfattende at vedlægge, så de grundejere der ikke har adgang til internettet må derfor henvises til naboers velvilje.
Der kan der plukkes i tilbuddets enkelte redskaber. Der er således gode muligheder for at holde sig indenfor det til rådighed værende budget og eventuelt sprede arbejdet over et par år.

 

Forslag 6.2 er selvforklarende.
Under punkt økonomi i forretningsordenen blev det reviderede regnskab for regnskabsåret 2014 gennemgået og vedlægges dette nyhedsbrev.

Bestyrelsen behandlede efterfølgende formandens forslag til budget for 2015. Budgettet, med et beløb til rådighed for generalforsamlingen på kr. 114.925, blev godkendt og vedlægges nyheds-brevet med bestyrelsens anbefaling om godkendelse på den kommende generalforsamling 2015.
Budgettet har udgang i et uændret kontingent på kr. 3.900, beløbet anbefales ligeledes til godkendelse på generalforsamling 2015.

 

Budgetmæssigt vil der i de kommende 3 år være følgende budgetbeløb til rådighed for generalfor-samlingerne i 2016 kr. 65.473 og i årene 2017 og 2018 kr. 56.890. Rådighedsbeløbene kræver dog at de underliggende forudsætninger om samme indtægter og udgifter holder, hvilket vi jo nok ikke kan tillade os at forvente. Under alle omstændigheder har de kommende generalforsamlinger penge til rådighed for opfyldelse af nye tiltag i grundejerforeningens regi.
 

Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag 4, kan det konstateres, at der nu vil være ryddet op på fællesarealerne, både for så vidt angår de grønne arealer såvel som veje og parkerings pladser, hvilket vil tillade den nye formand at koncentrere sig om arbejderne med at forny legepladsens fornyelse som forhåbentligt besluttes af generalforsamling 2015.
 

Jeg skal derfor tillade mig at appellere til forældre, bedsteforældre eller selv kommende medlemmer i samme kategori om at stille op til den ledige plads som formand for Grundejerforeningen. Der vil være både ro og midler til at gennemføre arbejderne.
 

Vedlagt dette nyhedsbrev, 2 sider, eller i forbindelse dermed, fremsender jeg 10 sider bilag: Til forslagene 1,2 og 3, 2 sider. Til forslagene 4 og 6, 2 sider. Oversigt og indhold ”Fremsatte forslag i henhold til vedtægternes § 7 stk. 4” samt ”Budgetforslag for regnskabsåret 2015”, 2 sider. Regnskab 2014 2 sider. Bestyrelsens beretning for året 2014/2015, 2 sider.
 

Men nu slipper I måske for de mange ord, hvis generalforsamlingen vælger en ny formand, der formår at aflevere budskaber og orientering i et mindre ordrigt sprog, end jeg har formået. Jeg skal endnu en gang takke alle grundejere for den tillid i viste mig ved at vælge mig til grundejerfor-eningens formand. Tak for tilliden.
 

Foreløbigt er kun 12 medlemmer tilmeldt, jeg håber der vil tilmelde sig flere inden week enden, der skal jo også gerne være et par dage til de medlemmer der skal tage sig af det praktiske arrangement.
Hold dig i øvrigt orienteret på www.romerparken3140.dk

Ålsgårde den 10. marts 2015.

Med venlig hilsen
Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

NYHEDSBREV ROMERPARKEN NR. 3-2014/15.

 

Kære grundejer!


30. september afholdt bestyrelsen sit møde nr. 2 siden generalforsamlingen i marts. På mødet, blev der ud over de faste punkter, behandlet 1 års gennemgangen af de udførte arbejder på veje og parkeringspladser, som blev afsluttet den 3. oktober med fejning/støvsugning af overskydende sten.
Herefter mangler 5 års gennemgang i 2018, som overlades til den til den tid siddende bestyrelse.


I juli modtog formanden brev fra Danske Bank i forbindelse med skifte af kasserer. I brevet blev oplyst en del forandringer i grundejerforeningens relationer til banken, forandringer der er krævet i forbindelse med nye bestemmelser i lovgivningen. Bl. a. kræves nu, at foreningen skal registrere sig hos SKAT og få tildelt et CVR nummer. Registreringen bliver nu iværksat.
Når registreringen hos SKAT er i hus, skal der yderligere fremsendes en forholdsvis omfattende dokumentation i form af underskrevet referat fra sidste generalforsamling samt liste over de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. På grund af forløbet af sidste generalforsamling, blev det besluttet, at registreringen påbegyndes nu. Den tilhørende dokumentation fremsendes så efter generalforsamling 2015 er afholdt.


På bestyrelsesmøde nr. 1 i år, blev det besluttet, at der skulle indkøbes og monteres net i de 2 fodbold mål syd for Gangspillet 10 og 12. Nettene er nu monteret.
 

Gartner Steen Larsen meddelte i juli, at han lukkede sit firma Sol Anlægsgartner Aps. Efterfølgende tilbød Steen Larsen, at hans nye firma ”Haveservice” overtog aftalen til samme priser og betingelser. Dette tilbud blev accepteret af bestyrelsen.
Tryk Forsikring har fremsendt et tilbud på forsikring af foreningens bankkonto mod hackning. Det blev besluttet, at formanden kontakter Danske Bank med en forespørgsel om bankens eventuelle dækning af en sådan hændelse.

 

Klipning af hække mod foreningens nabobebyggelser og veje vil finde sted i uge 42-43.

Nyplantning af de resterende parcelhække vil finde sted først i november. Hermed er denne kampagne afsluttet og de der har ønsket en udskiftning har fået deres hæk udskiftet. Der vil blive udsendt et nyt hækskema.


Forslag 1, bedre belysning i Romerparken. Bestyrelsen er enig i, at belysningen af foreningens veje ikke er den bedste, anbefaler bestyrelsen, at de enkelte grundejere prøver at gøre brug af de råd, som var indeholdt i nyhedsbrev 1-2014-15. Selv en udskiftning af de eksisterende armaturer, med-fører en bekostelig ændring af de bestående installationer.


Forslag 2 vedrørende afspærring på fællesområdet, møde mellem parterne er afholdt uden resultat. Bestyrelsen besluttede at lukningen af passagen kan bevares indtil en generalforsamlings beslutning vedtager andet.
 

Forslag 3 vedrørende bedre oprydning under hæk. Problemet er blevet forelagt gartneren, som lovede, at give større opmærksomhed til oprydningen.
 

Legepladsen. Bestyrelsen arbejder videre på generalforsamlingens mandat om udarbejdelse af beslutningsforslag til vedtagelse på generalforsamling 2015, indtil nu, er der ikke noget konkret at forelægge for grundejerne.
 

Foreningens økonomi udvikler sig i overensstemmelse med det vedtagne budget.
 

Hold dig i orienteret på www.romerparken3140.dk

NYHEDSBREV ROMERPARKEN NR. 2-2014/15.

 

Kære grundejer!

 

Sommerfesten den 21. juni tegnede i år til at komme til at lide under det dårlige vejr op til festens begyndelse. Alligevel kunne vi alle, sammen med arrangør Charlotte, glæde os over, at alle de 33 tilmeldte grundejere/-familiemedlemmer mødte op rustet til at modstå det danske sommervejrs våde luner.

 

Parcel hækkenes årlige klipning vil starte op i morgen mandag uge 33, som annonceret i nyhedsbrev nr. 1.

 

Tirsdag den 5. august 2014 gennemførte grundejerforeningens byggeledelse sammen med entreprenøren NCC Roads A/S, den annoncerede 1 års gennemgang af grundejerforeningens i 2013 renoverede overflader af veje og parkeringspladser.

 

Gennemgangen blev udført i henhold til kommentarer fra grundejere samt gennemgang foretaget af grundejerforeningens byggeledelse den 1. august 2014.

 

Den af flere grundejere ønskede fejning/støvsugning af overskydende skærver blev efter enighed om udførelse af ”støvsugningen” aftalt til den halve pris af aftalens tilbud eller i alt kr. 4.000 inkl. moms. Formanden takkede ja til entreprenørens gode tilbud.

 

Støvsugningen vil blive udført den 3. oktober 2014. En effektiv støvsugning kræver, at der ikke er parkeret biler på arealerne, såfremt der alligevel er parkeret biler, henstilles til grundejerne, at de selv sørger for, at skærverne under og omkring bilen er fejet ud på de frie arealer.

 

I sommervarmen, kan den udlagte bitumen klæbemasse have en tilbøjelighed til at smelte og trænge op gennem skærverne og hænge ved fodtøj.

 

Ved gennemgangen blev det konstateret, at rigtig mange af bitumenmærkerne var forårsaget af, at der blev foretaget retningsændringer af køretøjer som ikke var i bevægelse, de derved fremkomne dækvrid mærker frilægger bitumen og giver samme problem som ved smeltningen.

Entreprenøren har efter gennemgangen leveret 3 sorte plast sække med stenmel, stenmelen kan pudres over de frilagte bitumenmasser og stoppe problemet med snavset fodtøj. Sækkene kan fra i dag hentes ved gasmåler til Gangspillet 14 og til Møllehatten og Vindrosen, har jeg placeret 2 sække på legepladsen.

Langs havemur til Gangspillet 1, overfor Gangspillet 14 og langs hæk i nordskel er der skærveløse pletter. Disse udbedres sammen med huller ved udkørsel Vindrosen/Stormlugen.

Vejbrønd umiddelbart nord for Gangspillet 2. Her har ukendte brugt vejbrønden til at skaffe sig af med en eller anden form for opløsningsmiddel. Opløsningsmidlet har forårsaget, at et mindre areal af belægningen lidt skade med løse skærver og opløst bitumen. Ud over den mindre skade på grundejerforeningens renoverede veje, så er selve bortskaffelsen imod alle regler for bortskaffelse af kemisk affald. På kommunens plads i Skibstrup, kan man skaffe sig af med opløsningsmidler, men det er absolut ikke på sin plads, at bruge afløbssystemerne på grundejerforeningens område.

 

Overfor Vindrosen 13 frilægges dæksel til 1m brønd og lunke ved Vindrosen 5 rettes op.

De anførte huller og lunker rettes op sidst i uge 33, hvorfor der specielt på Vindrosen 5 er vigtigt at der ikke parkeres foran boligen sidst i uge 33. Færdiggørelsen af overfladerne foretages i uge 35/36.

 

De på den ordinære generalforsamling fremsat 3 forslag er der ikke blevet arbejdet på gennem sommermånederne. Efter næste bestyrelsesmøde, vil der forhåbentlig være nyt at berette om de vedtagne forslag.

 

Forslag 1, bedre belysning i Romerparken.

Forslag 2 vedrørende afspærring på fællesområdet, møde mellem parterne er afholdt uden resultat. Løsningsforslag på baggrund af det afholdt møde vil blive forelagt drøftelse og eventuel vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

Forslag 3 vedrørende bedre oprydning under hæk. Problemet er blevet forelagt gartneren, som lovede, at give større opmærksomhed til oprydningen.

 

Legepladsen.

 

Hold dig i orienteret på www.romerparken3140.dk

 

Ålsgårde den 10. august 2014.

 

Med venlig hilsen og ønske om en fortsat god sommer.

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

NYHEDSBREV ROMERPARKEN NR. 1-2014/15.

 

 

 

Kære grundejer!

 

Nyhedsbrevet vil jeg indlede med at minde om sommerfesten, som Charlotte Møllehatten 14 igen i år, har udsendt invitationer ud til. Festen afholdes som de tidligere år på årets længste dag, du kan melde dig til på den udleverede invitation og senest den 13. juni.

 

Gartneren startede på grund af den milde vinter allerede i april med at slå græsarealerne. Næste aktivitet fra gartnerens side er klipning af de udvendige hække mod fællesarealernes naboarealer. Klipningen udføres som sædvanligt omkring den 1. juli. Anden klipning af disse hække finder sted i oktober, når væksten går i stå.

 

Parcel hække klippes som sædvanlig omkring uge 32-33. Der vil ikke blive fremsendt yderligere varsel om denne klipning.

Vedlagt nyhedsbrevet fremsender jeg skemaet indvendige hække.5. Skemaet indeholder oplys-ninger om hæk højder og hvilke hække der skal udskiftes til efteråret, når plantesæsonen starter op. Jeg har nu været alle parceller igennem, og i det omfang de enkelte grundejere har ønsket hækken udskifte enten på grund af bedre tyverisikring eller fordi den blot var udskiftningsmoden. Hvis du som grundejer har kommentarer til skemaet, hører jeg gerne snarest, idet skemaet vil blive udleveret til gartneren som grundlag for hans arbejder med hækkene.

 

I 2013 udførte NCC Roads A/S renovering af overfladerne på grundejerforeningens veje og parkeringspladser. Renoveringen blev udført i henhold til indgået aftale. I den indgåede aftale var Almindelige Betingelser for udførelse af arbejder og leverancer forkortet AB 92.

 

I henhold til disse bestemmelser, skal der senest 1 år efter arbejdets aflevering, afholdes en 1 års gennemgang, afleveringen fandt sted den 15. oktober 2013. Gennemgangen afholdes med henblik på at konstatere og udbedre eventuelle fejl og mangler på det udførte arbejde. Denne gennemgang er aftalt afholdt i august 2014.

 

Begrundelsen for den forholdsvis tidlige gennemgang er, at eventuelle asfaltarbejder i forbindelse med gennemgangen, vil blive af bedste kvalitet, hvis disse udføres i en varme august måned.

Såfremt du måtte observere fejl og mangler i de udførte renoverings arbejde, bedes du venligst skriftligt fremsende dine observationer til undertegnede. Disse observationer skal være mig i hænde senest 1. august 2014.

 

På den ordinære generalforsamling blev der fremsat 3 forslag:

 

Forslag 1, bedre belysning i Romerparken. På bestyrelsesmøde i april behandlede bestyrelsen det rejste forslag og rent lavpraktisk blev to løsningsforslag om at pudse lampeglas eller eventuelt ud-skifte disse, begge løsninger er afprøvet og med klar forbedring som resultat. Der arbejdes videre med forslaget.

 

Forslag 2 vedrørende afspærring på fællesområdet, møde mellem parterne er afholdt uden resultat. Løsningsforslag på baggrund af det afholdt møde vil blive forelagt drøftelse og eventuel vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

 

Forslag 3 vedrørende bedre oprydning under hæk, vil blive behandlet på møde med gartner senere i denne måned.

 

Legepladsen er der endnu ikke udarbejdet forslag til.

 

Hold dig i orienteret på www.romerparken3140.dk

 

Ålsgårde den 5. juni 2014.

 

Med venlig hilsen og ønske om en god sommer.

 

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

 

NYHEDSBREV ROMERPARKEN NR. 7-2013/14.

 

 

Kære grundejer!

 

Byggeregnskabet er afsluttet og uddelt til alle grundejere vedlagt skema med det af grundejerfore-ningen optagne 10 årige lån til finansiering af forskellen mellem entreprisesummen og den kontant indbetalte sum. I forbindelse med kontrol af den opgjorte fakturasum, konstaterede jeg, at faktu-raen i henhold til det fremsendte byggeregnskab skulle nedsættes til dkk. 330.945,41. Jeg konstate-rede også en fejl i første års renteberegning. Rentebeløbet i perioden frem til 1. juni 2014 skal være dkk. 5.682,14 og ikke dkk. 8.677,74, som opgjort i nyhedsbrev nr. 6-2013-14.

 

Vedlagt her er entreprenørens reviderede skema dateret 30-10-2013 indeholdende det korrekte beløb på lånet, som grundejerforeningen skal optage til financieringen af beløbet på i alt dkk. 123.967,72. Også det korrekte rentebeløb, som anført ovenfor, er indeholdt i det nye skema.

 

15 grundejere har valgt at tage imod grundejerforeningens tilbud om lån til finansiering af deres andel af betalingen af vejrenoveringen, de kan på bagsiden af det reviderede skema med det af grundejerforeningen optagne lån, se deres andel af lånet specificeret med de enkelte års ydelse, rente, afdrag og restgæld.

 

Da det er grundejerforeningen, der har optaget lån til betaling af den ikke kontant afregnede beta-ling af den overståede vejrenovering, henstilles det til grundejerne, at indbetale det årlige kon-tingent rettidigt.

 

Og så lige en lille oplysning om bevaring af de nye belægningsoverflader. Pas på med spild af olie, benzin og andre opløsningsvæsker på de nye overflader, disse væsker opløser belægningen. Skulle uheldet være ude, kan det ifølge entreprenøren afhjælpes/begrænses med kattegrus, som opsuger de uønskede og spildte væsker.

 

Og så forhåbentlig ikke mere om de renoverede veje i denne omgang og de næste ca. 20 år. Du kan hente materiale herunder fotos på www.romerparken3140.dk

 

Arbejderne på de grønne fællesarealer er nu afsluttet for året 2013 og med afslutningen af disse arbejder, betragtes også oprydningen af vildtvoksende grupper af ukrudt, sideskud, selvsåede træer og buske for afsluttede. Såfremt du har yderligere ønsker vedrørende rydningen, høre jeg gerne fra dig, således at arbejdet kan udføres i 2014.

Arbejder har ud over de rutinemæssige arbejder med græsslåning og hækklipning af foreningens perimeter hæk, parcelhække og små interne hække bestået i:

Fældning af enkelte træer

Rodfræsning af stubbe

Gennemgang og fortove med tilhørende lugning af uønskede vækster

Udskiftning af et antal parcelhække som tidligere er anført i nyhedsbrev.

Nyplantning af 12 Thuja træer af arten ”Smaragd” fordelte på 5 pladser på fællesarealerne. Disse Thujaer er plantet som erstatning for de gennem tiden udførte fældninger. Efter optælling af antallet af stubbe at dømme, er der gennem årene fældet godt 20 træer. Det er dog vurderingen, at der ikke er plads til så mange nyplantninger. Såfremt du har forslag, hører jeg gerne derom.

 

Du kan holde dig ajour om de udførte arbejder på de grønne arealer på www.romerparken3140.dk

 

I 2014 planlægges følgende arbejder udført på de grønne arealer:

De ovenfor anførte rutinearbejder.

Fældning af foreløbig 1 enkelt træ samt rodfræsning efter fældninger i 2013.

Beskæring af rødbøge i alt 6 stk. Måske fældning af den østligste af disse.

Udskiftning af et antal parcelhække nærmere herom ved budgetteringen.

Diverse mindre luge og oprydningsarbejder udført på timeløn

Legeplads?

Uforudsete aktiviteter

 

Med hensyn til posten udskiftning af parcelhække, vil jeg her bede om henvendelse fra grundejere, der mener, at hækken ud for deres grund trænger til at blive udskiftet.

 

Når der efterlyses emner til nye hække, er det fordi prisen pr m er eksorbitant dyrere, når der plantes hække i små mængder. Nye hække har de sidste år kostet foreningen dkk. 200 inkl. moms pr. m. Et tidligere tilbud indhentet af bestyrelsen i 2009, var prisen dkk. 565 pr. m inkl. moms.

 

Da jeg har fået henvendelser vedrørende problemer med at læse mine udsendte skemaer, vil jeg fremover udsende skemaer som pdf filer.

 

Generalforsamling 2014 afholdes igen i Borgernes Hus på Apperupvej 22 i Apperup. Du bedes reservere datoen den 25. marts 2014 kl. 19.00.

 

Hold dig i øvrigt orienteret på www.romerparken3140.dk

 

 

Ålsgårde den 21. november 2013.

 

 

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

 

NYHEDSBREV ROMERPARKEN NR. 6-2013/14.

 

 

Kære grundejer!

 

Så lakker det mod enden med grundejerforeningens renovering af veje og p-pladser. Aftalen med entreprenøren NCC Roads A/S er nu, at sidste reparationer og resterende arbejder i henhold til den indgåede aftale afsluttes medio oktober 2013. Såfremt du ønsker at genopleve den udførte renovering af grundejerforeningens veje og p-pladser, kan du passende logge ind på grundejerforeningens hjemmeside www.romerparken3140.dk og se webmaster Jan Brandrups fotoserie.

 

Byggeregnskabet er afsluttet og vedlagt dette nyhedsbrev sammen med skema med den endelige opgørelse over grundejerforeningens optagede lån og lånets forrentning og tilbagebetaling.

 

Af byggeregnskabet fremgår det, at renoveringen, trods påløbne udgifter til ekstra arbejder, er gen-nemført vel indenfor det på generalforsamling 2013 godkendte budget. Dette betyder, at der er et mindre beløb at tilbagebetale de grundejere, der har betalt forud. Til de grundejere der valgte at tage imod det tilbudte lån, bliver den årlige tilbage-betaling også lidt mindre.

Og så ikke mere vej og parkering for nu og forhåbentlig de næste 20 år.

 

Næste punkt på dagsordenen er arbejderne på de grønne fællesarealer. I år består efterårets arbejder i en afslutning af oprydningen i udtjente og selvsåede træer og buske. Med efterårets oprydning i beplantningen betragtes oprydningen som tilendebragt.

 

I grundens østskel, har naboens store egetræer vokset sig langt ind over vor grund og truer taget på Gangspillet 9, grenene vil blive skåret tilbage, inden de skader huset i efterårets og vinterens forventede storme.

 

Efter den afsluttede oprydning, vil der være en del nyplantning. Nyplantningen er en erstatning for de sidste 2 års oprydning, hvor der er fældet en del af de oprindelige træer og buske sammen med alle de selvsåede og uønskede vækster. Såfremt du ønsker at gense de fjernede beplantninger, så er der på www.romerparken3140.dk en omfattende fotoserie derom

 

Efter oprydningen i de store selvsåede områder og dette års fældninger, er der blevet plads til et par meter ny hæk på Møllehatten 2 og 15. Nye hække bliver også plantet på følgende ejendomme næste måned: Møllehatten 7, 8, 12, 13, 19. Vindrosen 11 og Gangspillet 1, 8 og 10. Inklusiv årets udskiftning har 30 % af foreningens ejendomme fået ny hæk.

De ovennævnte arbejder er planlagt udført fra medio oktober. 

 

Vedlagt fremsendes skema: ”2013 Vedligeholdelse af indvendige hække”. Revision 2 dateret den 23. september 2013.

 

Såfremt du har kommentarer til hækken ud for din ejendom, forventer jeg snares at modtage dine kommentarer og eventuelle rettelser til skemaet. Skemaet vil først og fremmest blive anvendt ved udførelsen af gartnerens arbejder. Men også til brug ved budgettering af næste års gartnerarbejder på de grønne arealer.

 

Du bedes meddele mig, hvis du er uenig i den beskrevne hæktype. Klippehøjden bedes du også meddele en anden højde på, hvis du er uenig i den anførte.

 

I kolonne ”Klippes i 2014” er der skrevet 0 eller 1. O betyder enten at du selv klipper hækken, eller hækken er plantet indenfor de seneste 3 år, og derfor ifølge gartneraftalen ikke skal klippes i 2014.

 

Der er med efterårets grønne arbejder udskiftet indvendige hække på 15 huse i alt ca. 150 m. Såfremt du har ønsker vedrørende din hæk, bedes du kort sagt meddele dine ønsker til formanden, således de kan medtages i budgettet for 2014.

 

Generalforsamling 2014 afholdes igen i Borgernes Hus på Apperupvej 22 i Apperup. Du bedes reservere datoen den 25. marts 2014 kl. 19.00.

 

Hold dig i øvrigt orienteret på www.romerparken3140.dk

 

 

Ålsgårde den 1. oktober 2013.

 

 

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

NYHEDSBREV ROMERPARKEN NR. 5-2013/14.

 

 

Kære grundejer!

Så blev den fysiske del af arbejderne med udførelsen af den planlagte renovering af foreningens veje og parkeringsarealer afsluttet i overensstemmelse med den aftalte tidsplan og i øvrigt på god og imponerende effektiv måde. Gennemførelsen bar tydeligt præg af et sjak, der havde samarbejdet gennem mange år.

Så vidt kvaliteten angår, er arbejdet udført i overensstemmelse med den indgåede aftale. Jeg har ikke umiddelbart flere kommentarer; men skal henvise til forrige nyhedsbrevs opfordring til, at melde fejl og mangler senes her i den kommende week ende, således de kan blive udbedret snarest. Hvis der senere skulle vise sig skjulte fejl, er disse dækket af garantien.

Økonomien ser i skrivende stund også ud til at holde sig indenfor det budgetterede. Endelig sikkerhed herfor opnår vi først, når der foreligger slutregning fra entreprenøren. Denne er slutreg-ning vil ifølge aftalt med NCC Roads A/S foreligge ultimo august.

Endelig overblik over den enkelte grundejers personlige økonomi i forbindelse med vejrenove-ringen, kan du først forvente at modtage i næste nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udsendes efter det næste bestyrelsesmøde. Dette møde er planlagt afholdt mandag den 23. september 2013.

Du kan også selv gøre noget for, at den nye belægning forbliver hel og ubeskadiget så længe som muligt. Dette medvirker du til, ved at sørge for, at dit køretøj er i bevægelse, når du drejer på rattet. Og ingen formel 1 accelerationer eller hårde opbremsninger.

Såfremt du observerer enkelte områder, hvor stenene ikke helt dækker den udlagte bitumen, kan du afhjælpe dette, ved at tage din gårdkost og feje nogle af de overskydende sten hen over det obser-verede tyndt belagte vejområde.

På Grundejerforeningens hjemmeside, har web master Jan Brandrup lagt en omfattende foto reportage ud, her kan du følge hele forløbet af den overståede renovering af foreningens veje og parkeringspladser fra start med opretning af SF sten over opretning indtil den endelige overflade belægning blev gennemført den 5. og 6. august. Jan har det hele med, se selv. Hjemmesiden finder du som sædvanlig på www.romerparken3140.dk.

Midt under det omfattende vejarbejde afholdt grundejerforeningen sin årlige sommerfest. De serverede grillanretninger, var a`la carte, idet den enkelte grundejer selv medbragte og tilberedte sit måltid. Kagebordet var derimod sammenskud og der var noget for enhver smag, eller rettere sagt alle kager var efter alt at dømme efter alles smag, de var meget lækre. Jeg glæder mig allerede til næste års kagebord. Hjemmesiden har også her en fotoreportage på www.romerparken3140.dk.

Jeg skal benytte lejligheden til at takke festudvalget med et vellykket og veludført arrangement. Gisela og Carl-Erik skal også have tak for den leverede levende harmonika musik, som de underholdt festdeltagerne med efter måltidet.

Rensevæske er stadig placeret på Møllehatten 17 og Gangspillet 14. Jeg har aftalt med entreprenøren, at vi kan beholde de 2 bøtter og smide dem væk, når vi mener griseriet er overstået.

Efteråret kommer til at stå i de grønne fællesarealers tegn. Oprydningen i den oprindelige beplantning er stor set overstået. Nu kommer det til at handle om nyplantning af både træer og hække. Hvad hækkene angår, så vil der blive udskiftet følgende hække: Møllehatten 7, 8, 12, 13, 19, Vindrosen 11 og Gangspillet 10 og muligvis en enkelt mere.

Nu er mange hække på Møllehatten efterhånden blevet udskiftet, så fokus er nu flyttet over på hæk-kene på de to øvrige veje i bebyggelsen samt nyplantning efter den omfattende rydning af selvsåede planter og kratbevoksning, således at vi kan leve op til målsætningen om: ”Romerparken, en velholdt bebyggelse i en velholdt park”.

I forbindelse med vedligeholdelsen af de grønne arealer, anvender gartneren en buskrydder. Dette redskab medfører en risiko for beskadigelse af ubeskyttede udvendige kabler, såfremt du er i fare-zonen, skal du måske overveje at anskaffe en skinne til at beskytte dine kabler.

Afslutningsvis kan jeg oplyse interesserede om, at den indkaldte stiftende generalforsamling med det formål at danne et møllelaug til at tage hånd om den gamle Nordskov Mølle, resulterede i, at der nu er oprettet et møllelaug. Hvis det har din interesse, kan du hente mere information, hvis du henvender dig til Mogens Waidtløw, Hathjulet 45. telefon nr. 49 70 77 60.

 

Ålsgårde den 8. august 2013

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

Foto til nyhedsbrev 4 2013

NYHEDSBREV ROMERPARKEN 5 – 2012/13.

 

 

Kære grundejer!

 

Som berettet i nyhedsbrev 4-2012/13, havde bestyrelsen fået en opgave med at finde og udpege en ny web master efter Ulla Valgard. Med sin kreative opfindelse af en personlig tyverisikring og sine fotoindlæg på sitet, føltes det naturligt, at indlede med at spørge Jan Brandrup M 17, om at overtage opgaven. Til min glæde accepterede Jan opgaven. Så har du indlæg, som du ønsker at lægge ud på hjemmesiden, kan du fremover kontakte Jan på hans mail adresse. Denne finder du på grundejerforeningens hjemmeside www.romerparken3140.dk

 

Som oplyst i nyhedsbrev 4-2012/13 blev der den 7. november, afholdt besigtigelse på den nye sti med efterfølgende møde i Helsingør Kommunes lokaler på Mørdrupvej i Espergærde. Mødet var indkaldt af Taksationskommissionen for Nordsjælland I og II. Her gennemgik dommeren sagens akter. Derefter fremførte de deltagende parter deres synspunkter. Første indlæg fremførte Helsingør Kommune, derefter Torben Justesen på Grundejerforeningens vegne og endelig fik forhenværende formand for grundejerforeningen Finn Roth, som også var mødt frem, lejlighed til at fremføre sin beskrivelse af hele forløbet og herefter blev parterne sendt udenfor døren, medens kommissionens medlemmer behandlede og udarbejdede den endelige kendelse. For grundejerforeningen deltog desuden formand Anders Sørensen.

 

Da vi således havde fået en uventet mulighed for at føre krav frem for kommissionen, i forbindelse med ekspropriationen til den nye sti, havde bestyrelsen afholdt et forberedende møde om aftenen den 6. november 2012, mødet blev afholdt hos Torben Justesen G 14. Her besluttedes at rejse krav på i alt dkk. 110.187,50. Vi aftalte også, at Torben Justesen G 4 skulle føre sagen på mødet.

 

Kravet havde vi opgjort dkk. 50 pr. m2 i alt dkk. 14.700, for det eksproprierede grundareal på 294 m2. Dkk. 45.487,50 for allerede afholdte udgifter til advokat. Og endelig dkk. 50.000 for kapitaliserede udgifter til vintervedligeholdelse og renholdelse.

 

Kun fem dage efter mødet med kommissionen modtog jeg tilbud på vintervedligeholdelse, dette tilbud var billigere end hvad vi tidligere har betalt, også selv om det også inkluderet stien. Dermed fjernedes grundlaget for kravet på dkk. 50.000. Dette tilbud løser samtidig Finn Roths bekymringer om øgede omkostninger for de involverede grundejere i forbindelse med stiens vedligeholdelse.

 

Kravet om erstatning for grundarealet blev af kommissionen afslået med den begrundelse, at det allerede tilbage i 1976, den 13. februar, var der tinglyst en deklaration på arealerne Deklarationen gav i § 6 stk. 9 kommunen ret til uden vederlag, at overtage det på Bilag 4 til samme deklaration viste areal. Grundejerforeningen overtog herefter den 1. august 1993 hele fællesarealet for en købesum på i alt dkk. 0,00. Hvilket også er fuldt ud i overensstemmelse med den anførte deklaration. Grundejerforeningen har således ikke lidt et økonomisk tab i forbindelse med areal-afgivelsen. Endelig oplystes, at den offentlige vurdering af arealet er dkk. 0,00.

Endelig spørgsmålet om advokatomkostninger. Her var der en vis forståelse. Men kravets størrelse fandt kommissionen langt over det beløb, som er normal praksis på området. Praksis var angiveligt på op til ca. dkk. 5.000. Efter kommissionen havde behandlet de afgivne indlæg, afgav den en kendelse der sagde, at der skulle falde en erstatning for advokatomkostninger på dkk. 10.000.

 

Dette beløb godkendte bestyrelsen på sit møde den 12. november 2012, og gav formanden fuld-magt til at meddele kommissionens dommer bestyrelsens accept af den afgivne mundtlige kendelse. Herefter er de juridiske tumulter vedrørende stien afsluttet.

 

Tilbage står nogle praktiske ændringer i forbindelse med stien. Møllehatten 14 har påpeget problemer med trafik på de nysåede skråninger ligesom Vindrosen 15 har peget på nogle alvorlige problemer for brugere af rollator, når disse køres igennem bomanlæggene og ved kørsel over kanten af SF-Stenene på kanten af den nyanlagte helle ved nordskellet. Ingeniør Christina Jakobsen Helsingør Kommune er bekendt med forholdene og jeg venter hendes oplæg til et afsluttende møde med forhåbentlig efterfølgende ændringer af de påpegede uhensigtsmæssige forhold. Billedserie om stien lagt kan ses på www.romerpaarken3140.dk.

 

Bestyrelsen kan nu, som besluttet på generalforsamling 2012, fortsætte sit arbejde med næste punkt på dagsordenen. Dette punkt vedrører renoveringen af grundejerforeningens veje og p-pladser og omfatter udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for næste års generalforsamlings stillingtagen til nævnte renovering. Beslutningsgrundlaget udarbejdes med udgang i NCC Roads A/S` revideret tilbud på renoveringen af grundejerforeningens veje og p-pladser.

 

På bestyrelsesmødet den 12. november oplyst et bestyrelsesmedlem, at varslet om udskiftning af de fem hække på Vindrosen og Møllehatten var for kort. Dette skal jeg beklage og undskylde. Fremtidige planlagte aktiviteter skal bestyrelsen bestræbe sig på at give i bedre tid. Jeg skal her henvise til nyhedsbrev 4-2012/13 vedrørende de langsigtede planer vedrørende hækkene.

 

Arbejderne på de grønne arealer er nu næsten tilendebragt for i år, der udestår kun de sidste rod-fræsninger efter de mange træfældninger og buskrydninger. Da terrænet er meget vandfyldt, har jeg accepteret gartnerens forslag om, at dette arbejde udsættes til frosten gør det muligt at køre på græs-arealerne, uden at ødelægge disse med dybe hjulspor. De planlagte rodfræsninger, kan du se på vor hjemmeside www.romerparken3140.dk. Her kan du bl. a. se op til en halv snes efterladte stubbe og grenender ved gavlene af G 9 og G 14, disse fræsninger afventer frostvejret. Når disse arbejder er udført, er sæsonen 2012/13 afsluttet for de grønne arealers vedkommende.

Foto fra G9 og G14 kan ses på Aktiviteter / Projekt fællesareal. (tryk på pil nederst på dette dokument)

 

Ålsgårde den 18. november 2012.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

Gangspillet 14

3140 Ålsgårde

Telefon 24438178

Mail: fisherman@stofanet.dk

Se foto - klik her

 

NYHEDSBREV ROMERPARKEN 4 - 2012-13.

 

 

Kære grundejer!

 

Den første information drejer sig om, at vor web mester og bestyrelsesmedlem Ulla Valgard med øjeblikkelig virkning har udmeldt sig af bestyrelsen begrundet i ikke uspecificerede samarbejdspro-blemer. Jeg, som formand, skal stærkt beklage Ullas beslutning, som vil efterlade os i en situation uden web mester og mig uden en stor hjælp med administrative arbejder, da jeg desværre ikke er kyndig i redigeringen af hjemmesiden mm. Så nu går jagten ind på en ny web master og måske er der allerede et kvalificeret bud på posten.

 

Der vil i den kommende tid blive foretaget en omfattende oprydning på de grønne arealer. Oprydningen vil blive gennemført i perioden fra onsdag uge 41 til medio uge 42. Her vil gamle stubbe og sammenplantninger af oprindelige træer og buske suppleret med selvsåede ahorntræer, hyldebuske og anden uidentificeret bevoksning også blive fjernet sammen med deres rødder, således at ny tilvækst af skud fra samme planter holdes nede af den efterfølgende regelmæssige græsslåning. Desuden vil der blive fjernet enkelte ligeledes selvsåede buske og træer ligesom de tilbageværende træer vil blive stammet op og renset for selvsåede skud.

 

Omfanget af rodfræsning efter tidligere års træfældninger vil blive gennemført sammen med fræsning af rødder fra de i denne omgang fældede træer i sammenplantningerne af oprindelig beplantning blandet op med ahorn, hyld og diverse andre ikke identificerede træer og buske. Denne indsats vil fremover medvirke til, at græsslåningen kan gennemføres uden forhindringer med tilhørende frem og tilbage kørsel med slåmaskinen, hvilket på lang sigt forhåbentlig kan medvirke til, at vi kan fastholde de nuværende omkostninger for græsslåning.

 

På vor gartner Steen Larsens anbefaling, har bestyrelsen vedtaget, at nye hække etableres som hvidtjørn. Denne hæk kan ud over hvide blomster i forsommeren og røde bær i august bedst beskrives som levende pigtråd. Dette er en god egenskab, med den megen tale der er om begåede indbrud i grundejernes boliger. I denne omgang vil der blive plantet nye hække på Møllehatten 15, 16, 17 og 18 samt på Vindrosen 1. Disse hækker er valgt ud på grund af deres tilstand, ingen hæk på Vindrosen 1 og også, fordi de er grundejerforeningens facade mod de offentlige færdselsarealer, ikke mindst nu, efter at den nye sti er blevet anlagt. Den store trafik skal jo nok ikke forventes; men facaden mod stien ventes allerede næste år at blive mere repræsentativ.

 

Næste år er tanken at udskiftet hække, hvori indgår udgået bambus eller hække, der nærmest er ikke eksisterende på grund af selvsåede planter og derfor er gået ud. Her er følgende hække foreløbig udpegede, på grund af bambus Møllehatten 8, 12 og 19. Dårlige hække er derefter Møllehatten 7, 9, 10,12, 13 og 14. På Vindrosen er hækkene på nr. 9, 10 og 11 heller ikke for gode. Men alt dette vil blive forelagt generalforsamling 2013.

 

Når arbejdet med at udpege en ny web master er tilendebragt og den nye mester er sat ind i og har overtaget arbejdet, vil det være en hjælp i arbejdet med at begrænse disse indbrud og deres på-virkning af de involverede grundejere, hvis der kan skabes et overblik over hvor, hvornår og hvordan indbruddene har fundet sted. Måske er der et mønster i indbruddene, som foreningen kan sætte ind imod.

 

Grundejerforeningen har via forhenværende formand Finn Roth modtaget rekommanderet brev dateret 3. september 2012 fra ”Taksationskommissionen for Nordsjælland I og II.” Brevet er en ind-kaldelse til møde den 7. november 2012 kl. 10.00. Mødet vedrører sagen ”TK 5/2010 – Erstatning for ekspropriation til sti over matr. Nr. 2af Skibstrup by, Hellebæk.” Mødet starter med besigtigelse på åstedet og fortsætter hos Helsingør Kommune, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde.

 

Der er i bestyrelsen ingen ekspertise eller erfaring vedrørende ekspropriation. Da der på gene-ralforsamling 2012 blev truffet beslutning om ikke at afholde flere udgifter end allerede afholdt i sagen vedrørende den nye sti, er det foreløbig ikke på tale at søge juridisk bistand. Jeg skal derfor efterlyse grundejere med erfaring i sådanne sager til at rådgive om emnet.

 

I Finn Roths følgebrev ved fremsendelsen af ovennævnte indkaldelse, udtrykker FR bekymring for, og jeg citerer: ” Om de involverede medlemmer langs stien virkelig er klar over, at de frem-over har vedligeholdelsespligt for stien, hvad deraf hører af forskellige omkostninger?” Hertil er kun at bemærke, at der bestyrelsen bekendt kun er rydning af sne og is. Denne aktivitet vil bestyrelsen foreslå udgifterne afholdt til sammen med rydningen af veje i øvrigt.

 

Bestyrelsens arbejde med de grønne arealer, herunder som anført i vedtægterne, planlægning af nyplantning i stedet for de under oprydningen fældede træer. Sideløbende arbejdes der videre på arbejdet med at klargøre forslag til generalforsamlings beslutning i 2013 vedrørende renovering af asfaltbelægningerne og finansiering af samme.

 

Det var alt for denne gang, god efterårsferie.

 

Ålsgårde den 11. oktober 2012.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

Gangspillet 14

3140 Ålsgårde

Telefon 24438178

Mail: fisherman@stofanet.dk

 

NYHEDSBREV ROMERPARKEN 3 - 2012-13.

 

Kære grundejer!

 

Som opstart på efterårets arbejde i bestyrelsen, afholdt bestyrelsen den 15. august sit første møde efter sommerferien. Torben Justesen havde venligst stillet rum/terrasse til rådighed. Her kunne bestyrelsen igen glæde sig over det store fremmøde af bestyrelsens medlemmer, kun et enkelt med-lem havde set sig nødsaget til at melde afbud; det er trods alt stadig en sommermåned.

 

Mødet indledtes med at mindes Per Rosendahl G 16. Per, vor generalforsamlings valgte kasserer, døde den 29. juli 2012 efter lang tids kamp mod kræften. Per havde allerede den 12. maj meddelt, at han på grund af sin sygdom, beklagede, at han måtte frasige sig jobbet som kasserer. Jeg havde personligt set frem til, at arbejde sammen med Per og overføre hans store viden om administration af ejendomme og foreninger, så denne kunne udnyttes til gavn for vor grundejerforening. Dette skulle ikke være. Jeg vil her benytte lejligheden til at udtale et æret være hans minde.

 

Dagen efter vort bestyrelsesmøde, modtog jeg en mail fra Ingeniør Christina Jakobsen, Helsingør Kommunes Center for Miljø og Teknik. I brevet annoncerede Christina, at det allerede annoncerede arbejdet med etablering af stien over vort grønne fællesområde, ville blive påbegyndt onsdag eller torsdag i indeværende uge 34. Christinas brev videresendte jeg til de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

 

Torben Justesen G 4 har opmærksomt fulgt arbejderne vedrørende bl. a. nedlægning af TV- og bredbåndskabler. Som reaktion på det videresendte brev fra Christina Jakobsen, mødte Torben op med en tegning udført af Stofa visende Stofas kabelinstallationer på vore fællesarealer.

 

Kablerne ligger i henhold til Stofas tegning lige i stitraceen, både på langs af stien og med kryd-sende stikledninger. En overgravning af kablerne vil afbryde forbindelsen til Stofas signaler til både bredbånd og TV til 41 huse i værste tilfælde til os alle. Stofas tegning vil jeg forsøge at få lagt ud på hjemmesiden. Dette bliver dog nok ikke muligt, før MTHøjgaard AS starter arbejderne op. www.romerparken3140.dk.

 

Fra første uge i maj og hen over sommeren, har det været de grønne fællesarealer, som har været i bestyrelsens fokus. Jeg har utallige gange løbet arealerne igennem for at få et overblik over arealer-nes tilstand og et billede af, hvilke arbejder der skulle udføres, for at bestyrelsen kunne sig, at den levede op til vedtægternes bestemmelser om arealernes vedligeholdelse.

 

Mine observationer vil på et senere tidspunkt blive lagt ud på hjemmesiden, når jeg har haft disse behandlet af bestyrelsen. (Hvis du ikke har kodeord til hjemmesiden, så kontakt Ulla Valgard V 16.) Rekvireres direkte fra hjemmesiden (Nabo til nabo). Jeg håber, at skemaet er klar til hjemmesiden senest efter næste bestyrelsesmøde. Dette møde er planlagt afholdt den 4. oktober 2012.

 

Vedtægter og snart (tinglyst deklaration) kan du find på hjemmesiden. Jeg har under mine vandringer på de grønne fællesarealer talt med mange grundejere. Deriblandt grundejere, som ikke er opmærksomme på, at der er nyttigt og informativt indhold på hjemmesiden. Jeg kan anbefale, at du melder dig på hjemmesidens afsnit ”Nabo til nabo”, hvis du ikke allerede er tilmeldt. Hjemmesidens adresse er WWW.romerparken3140.dk.

 

Hjemmesiden. Her fortsætter vedligeholdelse og udvikling. Du kan holde dig orienteret ved, som anført ovenfor, at skrive adressen www.romerparken3140.dk på din computer. Web master er Ulla Valgard V 16.

 

NCC har igen været på besøg i Romerparken, NCC har også sendt nye opsplitninger af tilbuddet, som der desværre ikke har været tid til at behandle. Udarbejdelsen af forslag til renovering af vejarbejder, skønnes derfor først at være klar til vedtagelse på ordinær generalforsamling 2013.

 

Generalforsamlingens vedtagelse af bedre snerydning, vil blive søgt behandlet inden det kommende bestyrelsesmøde, som finder sted først i oktober. Helsingør Kommunes Center for Teknik og Miljø oplyser, at stien skal ryddes for sne og is af de naboer, som ligger op til stien, så her er allerede et punkt til behandling på næste generalforsamling.

 

Generalforsamlingens vedtagelse om etablering af basketball stativ og et budgetforslag på dkk. 5.000 er udskudt til efter etableringen af den nye sti.

 

Afslutningsvis vil jeg nævne nogle ideer og forslag, som jeg har modtaget i løbet af mine gennemgange. Postkasser søges uniformeret gennem anbefaling af mærke, model og overfladebehandling. Defekte og grimme udendørslamper foreslås ved udskiftning erstattet af en galvaniseret udgave af den nu monterede lampe. Endelig har G 9 og M 1 udtrykt interesse for en overdækning af hoveddørene, et såkaldt bislag. I parentes bemærket, kar en tidligere bestyrelse omdelt forslag hertil. Om ønsket, kan disse forslag findes frem og lægges på www.romerparken3140.dk, så en generalforsamling kan tage stilling til, om et af forslagene, eller et helt nyt forslag, kan anbefales ved en eventuel etablering.

 

 

Ålsgårde den 21. august 2012.

 

Med venlig hilsen

 

 

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

Gangspillet 14

3140 Ålsgårde

Telefon 24438178

Mail: fisherman@stofanet.dk

 

 

 

 

 

 

 

 NYHEDSBREV ROMERPARKEN 2 - 2012-13.

 

 

 

Kære grundejer!

 

Torsdag eftermiddag den 14. juni 2012 kl. 16.30 modtog jeg et husomdelt brev fra Christina Jakobsen, Helsingør Kommunes Center for Teknik og Miljø.

 

I brevet meddeltes kort og godt, at anlægsarbejderne i forbindelse med anlæg af ny sti i Ellekilde-have ville blive påbegyndt mandag den 18. juni 2012. Resten af indholdet i brevet forudsætter jeg herefter kendt af beboerne.

 

Umiddelbart efter modtagelsen af brevet satte jeg mig i gang med at kontakte kommunen og entre-prenøren. Mine bestræbelser udmøntede sig i en mail til kommunen samme dag. Heri anmodede jeg om udsættelse af opstart til tidligst den 25. juni 2012. Den mellemliggende tid foreslog jeg benyttet til at afholde et kutymemæssigt opstartmøde med behandling af i særdeleshed de tilstødende huses tilstand, således at der ikke efterfølgende ville opstå endeløse diskussioner, i værste fald retssaager, om eventuelle skader på beboernes huse/ejendomme.

 

Fredag formiddag kl. ca. 10.40 modtog jeg et telefonopkald fra Christina Jakobsen, her oplyste hun, at min anmodning om udsættelse var imødekommet af kommunen. Arbejderne udsættes til opstart tidligst den 25. juni, måske udskydes starten yderligere, såfremt dette måtte passe bedre ind i entre-prenørens planlægning. Jeg lovede Christina Jakobsen, at jeg via foreningens mail liste ville orien-tere beboerne om arbejdernes udsættelse, hvilket være hermed gjort.

 

På onsdag den 20. juni 2012 kl. 13.00 vil der blive afholdt opstartsmøde mellem bestyrelsen og de øvrige involverede parter, her vil relevante emner blive taget på dagsordenen.

 

Vedrørende festen på torsdag. Hvis du mangler hjælp til at bære borde og stole mm, så henvend dig til festudvalget på dagen, så vil der være hjælp at hente på festpladsen. Ellers medbringer du din egen forplejning, nødvendigt grej samt dit bedste humør. Vi ses på festpladsen.

 

Ålsgårde den 16. juni 2012.

 

Med venlig hilsen og fortsat god sommer

 

 

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

Gangspillet 14

3140 Ålsgårde

Telefon 24438178

Mail: fisherman@stofanet.dk

 

 

 

 

 NYHEDSBREV ROMERPARKEN 1 - 2012-13

 

 

 

Kære grundejer!

 

Hermed det første nyhedsbrev orientering om foreningens aktiviteter siden generalforsamlingen den 24. marts 2012 i Bølgen.

 

Lad os begynde med den triste nyhed. Vor nyvalgte kasserer Per Rosendahl, Gangspillet 16, med-delte den 12. maj, at han på grund af sygdom så sig nødsaget til at trække sig som foreningens kasserer. Per ønskes god bedring, med ønsket om, at vi snart ser ham igen her i Romerparken.

 

Per havde planlagt overtagelsen af sin post og havde rekvireret papirer vedrørende adgang til vor bankforbindelse samt fået overleveret den tidligere kasserer Ib Hansens regnskab og arkiv, inden han blev nødt til at trække sig.

 

I henhold til vedtægternes § 8 sidste afsnit, er en sådan situation forudset, idet der her gives besty-relsen bemyndigelse til at udpege en midlertidig kasserer. Da Carl–Erik Larsen gangspillet 10 hørte om situationen, tilbød han at overtage posten som kasserer. Carl–Erik har i næsten hele sit aktive liv drevet selvstændig virksomhed som entreprenør, og derigennem naturligvis haft et professionelt for-hold til regnskaber. Han har også i sin fritid været kasserer for Sjælland Rundt og en boligforening. Carl-Erik blev herefter valgt til posten på bestyrelsens møde den 24. maj, bestyrelsen er således fuldtallig igen.

 

Den nyvalgte bestyrelses medlemmer har vist stort engagement, og vore to første møder har været med fuldt fremmøde. Arbejdet i bestyrelsen er blevet delt ud på medlemmerne og når vi er klar, vil organisationen blive lagt ud på vor nye hjemmeside.

 

Den nye hjemmeside kan ses på adressen www.romerparken3140.dk. Siden mangler i sagens natur indhold, som bestyrelsen håber du vil være medvirkende til at fylde ud og levendegøre på alle tænkelige måder. Oprettelsen blev forestået af Charlotte Fosvald, M 14 og Ulla Valgard V 16. Fremover vil Ulla fungere som webmaster. Også med i organiseringen af hjemmesiden er Lone Bergman M 12. Lone er bevandret i ejendomshandel og –financiering. Lone vil forsyne siden med de informationer der er efterspurgt i forbindelse med ejendomshandler i bebyggelsen. Endelig er Torben Justesen G 4 medlem. Torben arbejder som faglærer og underviser bl. a. eleverne i computerens lyksaligheder.

 

Et andet emne der er blevet behandlet i bestyrelsen, er en fest for beboerne her ved midsommer tid på årets længste dag den 21. juni 2012. Festen afholdes ved legepladsen kl. 17.00. I den anledning har Ulla V 16, Charlotte M 14 og Torben G 4 uddelt invitationer til bebyggelsens huse, med opfordring til at tilmelde sig hos en af de tre. Der henvises i øvrigt til den husomdelte invitation.

I morgen den 12. juni er sidste dag for tilmelding til festen, så betragt dette indlæg som en opfor-dring til at tilmelde dig hos enten Chatlotte, Ulla eller Torben.

Inden Per blev syg nåede han at udsende indbetalingskort med opfordring til at betale kontingent for året 2012 på dkk. 3.900 som det blev besluttet på årets generalforsamling.

 

Af øvrige arbejder, som bestyrelsen sysler med kan nævnes, at der arbejdes med udarbejdelse af reviderede vedtægter til fremlæggelse og forhåbentlig vedtagelse på generalforsamling 2013. Ligeledes bliver der arbejdet på at lave en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, et forslag, som Per foreslog og startede op inden han måtte melde forfald.

 

På forslag fra Ulla V 16 og Lone M 12 blev der indhentet priser fra et mindre antal gartnere; men da den endelige aftale endnu ikke er indgået, kan resultatet endnu ikke offentliggøres. Det kan dog røbes så meget, som at aftalen vil give lidt flere penge til områdets forskønnelse.  

 

Vedrørende den helt store post på det fremtidige budget, renoveringen at områdets veje og parke-ringspladser, er der endnu ingen endelig løsning. Der vil i den nærmeste fremtid blive afholdt møde med NCC Roads A/S, som afgav det billigste tilbud. Mødet afholdes med henblik på at udføre arbejdet i etaper, efterhånden som midler til arbejderne fremskaffes. På den måde kan vi reparere de værste skader på veje og pladser, og dermed holde de vejrforårsagede skader i skak.

 

På næste bestyrelsesmøde, som afholdes den 15. august, vil punktet blive taget op til behandling. Og forhåbentlig kan bestyrelsen i god tid komme med forskellige løsningsforslag og disses øko-nomi, således at vi snart kan få en løsning på disse vedligeholdelsesarbejders gennemførelse.

 

Indvendige hække vil igen i år blive klippet hen på sommeren, august måned. Hækkene vil blive klippet efter samme aftale som sidste år.

 

Sparepærer til den udvendige belysning kan nu afhentes hos formand Anders Sørensen, Gangspillet 14.

 

 

Ålsgårde den 10. juni 2012.

 

Med venlig hilsen og ønske om en god sommer

 

 

Anders Sørensen

Formand G/F Romerparken

Gangspillet 14

3140 Ålsgårde

Telefon 24438178

Mail: fisherman@stofanet.dk