Opførsel af sti 2013

Ja så er første spadestik taget og stien begynder at tage form.

Så er arbejdet ved at være færdigt.

Så er der bomme og lys!


Center for Teknik og Miljø, Helsingør Kommune.

 

 

 

Møde d. 20/6 kl. 13 vedrørende ny sti i Ellekildehave

 

Deltagere:

Anders Sørensen             formand for grundejerforeningen Romerparken

Tlf.: 24438178, mail: fisherman@stofanet.dk

Ulla Valgard                   bestyrelsesmedlem grundejerforeningen Romerparken

Tlf.: 30911308, mail: ulla@valgard.dk

Sten Høyer                    MTHøjgaard

Tlf.: 22709781, sth@mth.dk

Christina Jakobsen          Helsingør Kommune

                                   Tlf.: 49282524, mail: cja53@helsingor.dk

 

Projekt:

Der skal anlægges en ny sti mellem Gangspillet/Vindrosen og stien langs Ellekildehavevej. I 2010/2011 blev gennemført en ekspropriation af arealet – med en bredde på 3 meter.

MTHøjgaard skal anlægge stien. Når stien er anlagt bliver denne udskilt til offentlig sti.

 

Dagsorden

 

  1. Beskrivelse af projektet – herunder drøftelse af terrænforhold
  2. Forventet levetid/modstand mod gennemgroning
  3. Trafiksikkerhed i forhold til stikrydsning ved Gangspillet/Vindrosen og tilkobling til sti langs Ellekildehavevej
  4. Fremtidig vedligeholdelse
  5. Installationer i jord - herunder tomrør til fremtidig ledningstræk
  6. Tidsplan
  7. Fotoregistrering

 

 

Referat

 

Ad 1

Der blev foretaget en gennemgang af det planlagte projekt på stedet. Stien anlægges i 1,5 meters bredde med ensidigt fald på 20 ‰ mod gangspillet og med en opbygning af 20 cm stabilgrus, 5 cm GAB, 2 cm PA. Der lægges dræn langs stien i siden mod Gangspillet. (Østsiden. Grundejerforeningen tager forbehold for problemer med meget lidt plads mellem sti og Gangspillet 6. Hækproblemer.) Center for Teknik og Miljø:OK

Der opsættes tre pullerter (belysningsarmaturer) – et i hver ende og et ca. midt på. Belysningsarmaturer opsættes i siden mod Vindrosen/Valsen. (Placeres på vestsiden af stien.) Center for Teknik og Miljø:OK

Stien tilpasses terrænet både hvad angår længdefald og i den grad det er muligt tværfaldet. De steder hvor tværfaldet vil blive for stejlt hvis terrænet følges, tilpasses terrænet, så området efter endt anlæg ser naturligt ud. (Og som tillader foreningens gartner at udføre sine arbejder uden ekstra arbejde. Såfremt dette medfører arbejder, der strækker sig ud over ekspropriations grænsen, skal der indhentes accept fra grundejerforeningen) Center for Teknik og Miljø:MTHøjgaard sørger for i forbindelse med anlægsarbejdet at indgå dialog med grundejerforening og Center for Teknik og Miljø såfremt ekspropriationsgrænsen overskrides. Om foreningens gartner kræver ekstra arbejde efter endt anlæg af stien, bliver en sag mellem gartner og grundejerforening.

Grundejerforeningen beder MTHøjgaard være opmærksomme på de to blodbøg der (I tilfælde af væsentlig beskadigelse af rodnet skal fældes, hvis grundejerforeningen måtte ønske dette.) Center for Teknik og Miljø:OK

Revideret tegning over projektet fremsendes fra MTHøjgaard til Grundejerforeningen samt Helsingør Kommune. (Revision omfatter bl. a. ændret stibredde til 1,5 m og løsning af adgang fra Vindrosen gennem bomanlæg, min. Bredde 1,5 m.)Center for Teknik og Miljø: OK, tegning er fremsendt sammen med bemærkninger d. 13/7.

 

Ad 2

Stien opbygges efter de almene vejregler med en forventet levetid på 15-20 år.

 

Ad 3

Grundejerforeningen påpeger, at der opstår trafiksikkerhedsmæssige problemer ved stitilslutning til Ellekildehavevej og ved Gangspillet/Vindrosen og den stiforbindelse der bliver på tværs.

Helsingør Kommune vil ikke anlægge foranstaltninger på vejen ved stikrydsningen på Gangspillet/Vindrosen. Trafikken er lokal og hastigheden lav. Vejen ender blindt, og de 13 ejendomme der har adgang denne vej er alle i grundejerforeningen. Helsingør Kommune opfordrer grundejerforeningen til at tage en dialog om fornuftig færdsel på stedet. Der opsættes bomme på stien ved Gangspillet/Vindrosen.

Ved Ellekildehavevej afmærkes med vigelinie. (Grundejerforeningen er ikke enig i Helsingør Kommunes argumenter, da der er offentlig adgang til Gangspillet, vil det ikke være muligt, at komme i dialog med personer, der ikke er kendte af foreningen.

Både den plan som fremsendtes på bagsiden af Helsingør Kommunes brev af14.6.2012 såvel som MTHøjgaards tegning dateret 2011-10-10, viser foranstaltninger, viser for-anstaltninger i dette område. Hvad siger ekspropriations dokumenterne?)

Center for Teknik og Miljø: Ekspropriationspapirerne siger at der skal opsættes stibomme i hver sin ende af stien. Vi agter derfor at opsætte bomme i hver ende af stien som afbilledet herunder(mangler). Beplantningen tilpasses.

 

Jævnfør ekspropriationen skal der anlægges en sidehelle ved Gangspillet/Vindrosen så vejen indsnævres til 3 meters bredde. Denne anlægges også.

 

Ad 4

Den fremtidige vedligeholdelse af stien inklusiv drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg påhviler Helsingør Kommune. Vintervedligehold og renhold påhviler efter Helsingør Kommunes regulativ af 1. oktober 2011 for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser tilstødende grundejere. ( Grundejerforeningen tager forbehold vedrørende vintervedligehold.)Center for Teknik og Miljø: Vintervedligeholdelsesregulativet er vedtaget af Helsingør Kommunes byråd. I har mulighed for at henvende jer til Teknisk Udvalg, hvis I ønsker yderligere dialog om dette.  I kan kontakte: 

Helsingør Kommune

Teknisk Udvalg

Att.: Erling Hansen

Stengade 59

3000 Helsingør

 

Ad 5

Ledningsoplysninger er søgt af MTHøjgaard i LER. Grundejerforeningen mener ikke at alle ledninger er kortlagt. Anders Sørensen har tilbudt (Ikke ansvarspådragende) CTM: OK hjælp til udpegning af ledninger. (MTH har ansvaret for omgående udbedring af eventuelle overgravninger af  eksisterende ledninger uden udgifter for grundejerforeningen.)CTM:OK

MTHøjgaard lægger tomrør på tværs af stien, til fri afbenyttelse for grundejerforeningen ved fremtidigt ledningsarbejde. Røret lægges ved det midterste armatur – det er ligeledes angivet på tegningen. (Tomrør placeres efter aftale med grundejerfore-eningen.)CTM: Tomrør er vidst på medsendte tegning. Ønsker grundejerforeningen en anden placering gives besked til MTH og CTM.

 

Ad 6

Arbejdet kan udføres på 2 arbejdsuger såfremt vejret tillader. Arbejdet igangsættes efter aftale mellem grundejerforening, Helsingør Kommune og MTHøjgaard. Dog med minimum en uges varsel.

Arbejdet kan udføres i sommerperioden.

Arbejdstid kl. 7-15.

 

Ad 7

Der er foretaget fælles fotoregistrering. Fotos opbevares i Helsingør Kommune, men er indsat på dokument der eftersendes snarest.

 

Med venlig hilsen

Christina Jakobsen

0 kommentar(er)

kommentarboks